大悲咒念诵网
大悲咒念诵网
六祖坛经原文 六祖坛经译文 六祖坛经注音 六祖坛经经典 六祖坛经视频
主页/ 六祖坛经注音/ 文章正文

六祖坛经原文注音 妙行品 第五卷

导读:师示众云:“此门坐禅,元不著心,亦不著净,亦不是不动。若言著心,心元是妄,知心如幻,故无所著也。若言著净,人性本净,由妄念故,盖覆真如。但无妄想,性自清净;起心著净,却生净妄。妄无处所,著者是妄。...

六祖坛经原文注音 妙行品 第五卷

妙行品 第五卷

shīshìzhòngyǘn :“ ménzuòchán  yüánzhùxīn  zhùjìng  shìdòng  ruòyánzhùxīn  xīnyüánshìwàng  zhīxīnhuàn  suǒzhù  ruòyánzhùjìng  rénxìngběnjìng  yóuwàngniàn  gàizhēn  dànwàngxiǎng  xìngqīngjìng ; xīnzhùjìng  qüèshēngjìngwàng  wàngchùsuǒ  zhùzhěshìwàng  jìngxíngxiàng  qüèjìngxiàng  yánshìgōng  zuòjiànzhě  zhàngběnxìng  qüèbèijìng  shànzhīshí ! ruòxiūdòngzhě  dànjiànqièrénshí  jiànrénzhīshìfēishànèguòhuàn  shìxìngdòng  shànzhīshí ! rénshēnsuīdòng ! kāikǒu便biànshuōrénshìfēichángduǎnhǎoè  dàowéibèi  ruòzhùxīnzhùjìng  zhàngdào 。”

shīshìzhòngyǘn :“ shànzhīshí ! míngzuòchán ? ménzhōng  zhàngài  wàiqièshànèjìngjiè  xīnniàn  míngwéizuò ; nèijiànxìngdòng  míngwéichán  shànzhīshí ! míngchándìng ? wàixiāngwéichán  nèiluànwéidìng  wàiruòzhùxiàng  nèixīnluàn ; wàiruòxiàng  xīnluàn  běnxìngjìngdìng  zhǐwèijiànjìng  jìngluàn  ruòjiànzhūjìngxīnluànzhě  shìzhēndìng  shànzhīshí ! wàixiāngchán  nèiluàndìng  wàichánnèidìng  shìwéichándìng 。《 jièjīng  yǘn :‘ běnyüánxìngqīngjìng 。’ shànzhīshí ! niànniànzhōng  jiànběnxìngqīngjìng  xiūxíng  chéngdào 。”